FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

बुढीनन्दा नगरपालिकाको मिति २०७६।०३।१३ गते भएको तेस्रो नगर सभाद्वारा पारित योजना तथा बजेट

बुढीनन्दा नगरपालिकाको मिति २०७६।०३।१३ भएको तेस्रो नगर सभाद्वारा पारित नीति तथा कार्यक्रम

बजेट तथा कार्यक्रम